1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

1.6 Tư duy xếp hình cho cacbon trong bài toán hiđrocacbon.

Ta xét bài toán hỗn hợp chứa các hidrocacbon mà đề bài yêu cầu tính phần trăm số mol hoặc phần trăm khối lượng.

Xem chi tiết
1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn hợp phức tạp khó xử lý về hỗn hợp đơn giản dễ xử lý.

Xem chi tiết
1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

1.4 Vận dụng tinh tế công thức đốt cháy vào bài toán đốt cháy hỗn hợp hiđrocacbon.

Chúng ta xem xét bài toán đốt cháy một hỗn hợp chứa nhiều hidrocacbon và H2.

Xem chi tiết
1.3 Bài toán H<sub>2</sub>, Br<sub>2</sub> vào hidrocacbon không no, mạch hở

1.3 Bài toán H2, Br2 vào hidrocacbon không no, mạch hở

Ý tưởng giải xoay quay định luật bảo toàn liên kết pi (π) (thường kết hợp vớ một số định luật bảo toàn khác.)

Xem chi tiết
1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

1.2 Các bài toán đặc trưng về Anken và Ankin

Xét hỗn hợp chứa các anken, anin và H2 nung nóng có xúc tác Ni khi đó sẽ có phản ứng

Xem chi tiết
1.1 Bài toán nhiệt phân và Crackinh Ankan

1.1 Bài toán nhiệt phân và Crackinh Ankan

Crackinh propan thu được hỗn hợp khí X gồm 3 hidrocacbon. Dẫn toàn bộ X qua bình đựng dung dịch Br2

Xem chi tiết