Danh mục

BÀI TẬP CHUỖI PHẢN ỨNG NITƠ-PHOTPHO

15/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Bài tập bao gồm các phương trình hóa học đã được học ở chương Nitơ- Photpho. Hệ thống bài tập này giúp học sinh cũng cố lại lý thuyết một cách có hệ thống.