Danh mục

Bài 8. Sự biến đổi cấu hình electron nguyên tử

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

TUẦN HOÀN CẤU HÌNH NGUYÊN TỬ  CỦA CÁC

  NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC

Mối liên hệ giữa cấu hình electron nguyên tử với tính chất của cac nguyên tố trong một chu kì và trong cùng nhóm A.