Danh mục

Bài 8. Amoniac và muối amoni

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Amoniac là một bazơ yếu và có tính khử. Dung dịch amoniac làm quì tím hóa xanh. Amoniac dùng điều chế hiđrazin làm nhiên liệu cho tên lửa.