Danh mục

Bài 35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Bài giảng đi sâu nghiên cứu về benzen và dãy đồng dẳng của benzen và stiren. Thuốc thử để phân biệt benzen và toluen là dung dịch kalipemanganat đun nóng.