Danh mục

Bài 32. Hiđrosunfua-Lưu huỳnh đi oxit- Lưu huỳnh trioxit

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

So sánh được điểm giống nhau và khác nhau về tính chất của hiđrosunfua, lưu huỳnh đioxit và lưu huỳnh trioxit. Thuốc thử dụng để nận biết hiđrosunfua là dung dịch đồng (II) sunfat.