Danh mục

Bài 23. Hiđro clorua- Axit clohiđric và muối clorua

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Thuốc thử để nhận biết ion clorua là dung dịch bạcnitrat, axit clohiđric là một axit mạnh: Làm quì tím hóa đỏ, tác dụng với kim loại, bazơ, oxit bazơ và muối của axit yếu hơn.