Bài 18. Tính chất của kim loại. Dãy điện hóa của kim loại

11/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Dãy điện hóa của kim loại là dãy những cặp oxi hóa -khử được xếp theo chiều tính oxi hóa của kim loại tăng dần và theo chiều tính khử giảm dần.