Bài 10 – Amino Axit

10/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

I. Khái niệm, cấu tạo

1. Khái niệm

    – Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm amino (NH2) và nhóm cacboxyl (COOH)–

    – Công thức chung: (H2N)x – R – (COOH)y

II. Danh pháp

    a. Tên thay thế: axit + vị trí + amino + tên axit cacboxylic tương ứng.

    Ví dụ: H2N–CH2–COOH: axit aminoetanoic

    HOOC–[CH2]2–CH(NH2)–COOH: axit 2-aminopentanđioic

    b. Tên bán hệ thống: axit + vị trí chữ cái Hi Lạp (α, β, γ, δ, ε, ω) + amino + tên thông thường của axit cacboxylic tương ứng.

    Ví dụ: CH3–CH(NH2)–COOH: axit α-aminopropionic

    H2N–[CH2]5–COOH: axit ε-aminocaproic

    H2N –[ CH2]6–COOH: axit ω-aminoenantoic