Danh mục

Thí nghiệm của kim loại tác dụng với dung dịch nitric acid

05/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Cho một vài mãnh kim loại Zn, Cu, Al, Fe vào bình cầu sau đó cho dung dịch nitric acid đặc vào bình. Quan sát hiện tượng và viết phương trình hóa học.