Danh mục

Bài 1. Sự điện li

10/12/2021
Đăng bởi Nguyễn Ngẫn

Chất điện li mạnh bao gồm : Các axit mạnh, bazơ mạnh và hầu hết các muối. Chất điện li mạnh là chất khi tan trong nước , các phân tử hòa tan đều phân li ra ion.