2.1 Tư duy dồn chất giải toán đốt cháy Ancol

2.1 Tư duy dồn chất giải toán đốt cháy Ancol

Với ancol không no thì ta bơm thêm để cho hỗn hợp thành no rồi dồn về như trường hợp ban đầu.

Xem chi tiết
1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

1.5 Vận dụng tư duy dồn chất giải toán hiđrocacbon.

Bản chất của dồn chất: Là biến một hỗn hợp phức tạp khó xử lý về hỗn hợp đơn giản dễ xử lý.

Xem chi tiết