3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

3.2.4 Bài toán về axit hữu cơ – P.4 Bài Tập Vận Dụng 3

Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, mạch hở Y và Z (Z nhiều hơn Y hai nguyên tử oxi). Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X thu được, a mol H2O.

Xem chi tiết
3.2.2 Bài toán về axit hữu cơ – P.2 Bài Tập Vận Dụng 1

3.2.2 Bài toán về axit hữu cơ – P.2 Bài Tập Vận Dụng 1

Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam axit cacboxylic X cần vừa đủ V lít O2, thu được H2O và 26,88 lít CO2.

Xem chi tiết
2.3 Bài toán oxi hóa ancol tạo anđehit hoặc axit

2.3 Bài toán oxi hóa ancol tạo anđehit hoặc axit

Oxi hóa không hoàn toàn thường dùng tác nhân là CuO hoặc O2 xúc tác Cu. Với chương trình thi hiện tại chúng ta đã bỏ hợp chất xeton nên có thể nói ta chỉ xét sự oxi hóa ancol bậc 1 tạo andehit hoặc axit hữu cơ tương ứng.

Xem chi tiết