7.1. Bài toán Polime

14/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+ Hiệu quá trình tổng hợp polime

+ Hệ số trùng hợp, trùng ngưng

+ Phản ứng cộng

+ Tỷ lệ các chất monome trong phản ứng tổng hợp polime

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Cho sơ đồ chuyển hóa CH4 $\xrightarrow{}$ C2H2 $\xrightarrow{}$ C2H3Cl $\xrightarrow{}$ PVC để tổng hợp 250kg PVC theo sơ đồ trên thì cần V m3 khí thiên nhiên (ở đktc). Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%)

A. 358,4                 B. 448,0                     C. 286,7                    D. 224,0

*** Định hướng tư duy giải:

$\xrightarrow{BTNT.C}{{n}_{C{{H}_{4}}}}=\frac{250}{62,5}.2=8$$\,\xrightarrow{{}}\, V=\frac{8}{0,5.0,8}.22,4=448\left( {{m}^{3}} \right)$

*** Giải thích thêm:

Khí thiên nhiên chứa chủ yếu là CH4. Với sơ đồ này ta thấy 1 mắt xích PVC có 2 nguyên tử C hay theo BTNT. C thì cứ 1 mắt xích PVC thì cần 2 phân tử CH4.


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.