6.5. Bài toán thủy phân peptit

14/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Tư duy giải toán

Để làm tốt và nhanh các bài toán về peptit các bạn cần phải nhớ các aminoaxit quan trọng để tạo nên các peptit bao gồm:

Gly : NH2 – CH2 – COOH                                     có M = 75 (Rất quan trọng)

Ala : CH3 – CH(NH2) – COOH                             có M = 89 (Rất quan trọng)

Val: CH3 – CH(CH3) – CH(NH2) – COOH              có M = 117 (Rất quan trọng)

Lys : H2N —[CH2]4 -CH(NH2)-COOH                 có M = 146

Glu: HOOC-[CH2]2 -CH(NH2)-COOH                 có M = 147

Để giải quyết tốt các bài toán về liên kết peptit thuần túy các bạn chỉ cần tư duy đơn giản như sau:

+ Đầu tiên 1 phân tử peptit có n liên kết peptit (-CO – NH -) sẽ kết hợp với n phân tử nước để biến thành (n +1) phân tử aminoaxit.

+ Sau đó mới xảy ra quá trình phản ứng giữa các aminoaxit với KOH, NaOH hoặc HCl.

+ Cần hết sức chú ý nếu peptit được tạo bởi Glu hoặc Lys.

+ Với các bài toán thủy phân không hoàn toàn chúng ta thường sử dụng bảo toàn số mol mắt xích (aminoaxit) tạo lên peptit hoặc dùng bảo toàn khối lượng.

*** Giải thích thêm

+ Nếu thủy phân các peptit được tạo từ Gly, Ala, Val thì các em cũng có thể tư duy là xén H2O ở hai đầu peptit đi rồi lắp NaOH hoặc KOH vào thì sẽ được muối.

+ Bảo toàn mắt xích cũng giống như BTNT. Số mol mắt xích trước và sau thủy phân là như nhau.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Thủy phân không hoàn toàn 24,5 gam tripeptit X mạch hở thu được m gam hỗn hợp Y gồm Gly-Ala-Val; Gly-Ala; Ala-Val; Glyxin và Valin; trong đó có 1,50 gam Glyxin và 4,68 gam Valin. Giá trị của m là

A. 26,24 gam.        B. 25,58 gam.            C. 25,86 gam.            D. 26,62 gam.

*** Định hướng tư duy giải:

Ta có: $\left\{ \begin{align} & {{n}_{Gly}}=0,02 \\ & {{n}_{Val}}=0,04 \\ \end{align} \right.$$\xrightarrow{{}}{{n}_{{{H}_{2}}O}}=0,06$
$\xrightarrow{BTKL}m=24,5+0,06.18=25,58$

*** Giải thích thêm:

Vì X là tripeptit mà trong Y lại có Gly-Ala-Val do đó X là Gly-Ala-Val. Trong Y không có Ala nên ở đây chỉ xảy ra hai trường hợp.

+ Trường hợp 1: Bơm 1 phân tử H2O vào X để tách Gly ra.

+ Trường hợp 2: Bơm 1 phân tử H2O vào X để tách Valin ra


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.