2.3. Bài toán liên quan tới nhỏ H+ vào dung dịch chứa AlO2 cho kết tủa Al(OH)3

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

Bản chất hóa học khi cho

\[{{H}^{+}}\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & O{{H}^{-}} \\ & AlO_{2}^{-} \\ \end{align} \right.\]

thì ta có các phản ứng có thể xảy ra là

$\left\{ \begin{align} & {{H}^{+}}+O{{H}^{-}}\xrightarrow{{}}{{H}_{2}}O \\ & {{H}^{+}}+AlO_{2}^{-}+{{H}_{2}}O\xrightarrow{{}}Al{{\left( OH \right)}_{3}} \\ & 3{{H}^{+}}+Al{{\left( OH \right)}_{3}}\xrightarrow{{}}A{{l}^{3+}}+3{{H}_{2}}O \\ \end{align} \right.$

Tuy nhiên, khi vận dụng vào giải bài tập thì ta nên dùng kỹ thuật điền số điện tích.

B. Ví dụ minh họa

Câu 1: Hòa tan hết 2,73 gam hỗn hợp X chứa Al và Na vào nước thu được dung dịch Y và V lít khí H2 (đktc). Cho 90 ml dung dịch HCl 1M vào Y thu được 3,12 gam kết tủa. Nếu cho thêm HCl thì lượng kết tủa giảm. Giá trị của V là?

A. 2,352                 B. 4,704                     C. 2,24                      D. 3,36

*** Định hướng tư duy giải:

Điền số điện tích: $\xrightarrow{{}}\left\{ \begin{align} & N{{a}^{+}}:a \\ & C{{l}^{-}}:0,09 \\ & \xrightarrow{{}}A{{l}^{3+}}:\frac{0,09-a}{3} \\ \end{align} \right.$

$\xrightarrow{{}}23a+27\left( \frac{0,09-a}{3}+0,04 \right)=2,73$

$\xrightarrow{{}}a=0,06\,$$\xrightarrow{{}}{{n}_{Al}}=0,05\,$$\xrightarrow{BTE}{{n}_{{{H}_{2}}}}=0,105\,$$\xrightarrow{{}}\,V=2,352$

*** Giải thích tư duy:

Khi cho thêm HCl thì kết tủa giảm có nghĩa là lượng kết tủa đã bị tan một phần. Do đó dung dịch sau cùng phải chứa Al3+. Đương nhiên là số mol Cl và Na+ không có sự thay đổi trong suốt quá trình xảy ra các phản ứng. Lượng Al trong X sẽ chạy vào Al3+: 0,01 mol và Al(OH)3: 0,04 mol


Trên đây là trích một phần giới thiệu về tài liệu. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.