1.8. Bài toán vận dụng tư duy điền số điện tích

13/12/2021
Đăng bởi Nhật Tài

A. Định hướng tư duy

+) Điền số điện tích là tư duy xử lý rất hay cho các dung dịch. Bản chất là dựa vào sự trung hòa điện tích (số mol điện tích âm = số mol điện tích dương).

Ví dụ: Xét một dung dịch.

\[\left\{ \begin{matrix} F{{e}^{3+}}:a \\ C{{u}^{2+}}:b \\ C{{l}^{-}}:c \\ SO_{4}^{2-}:d \\ \end{matrix} \right.\to 3a+2b=c+2d\]

+) Ở đây chúng ta cần thêm 1 bước đó là điền được các ion vào dung dịch. Muốn xử lý được linh hoạt vấn đề này các bạn chỉ cần hiểu được sự di chuyển của nguyên tố và trong quá trình điền số cần kết hợp với các định luật bảo toàn để tiết kiệm tối đa thời gian.

B. Ví dụ minh họa

CÂU 1: Cho hỗn hợp chứa 12,0 gam Cu và 19,2 gam Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, kết thúc phản ứng còn lại m gam kim loại không tan. Giá trị m là

A. 12,0 gam.          B. 4,32 gam.              C. 4,80 gam.              D. 7,68 gam.

*** Định hướng tư duy giải

${{n}_{F{{e}_{2}}{{O}_{3}}}}=0,12$$\xrightarrow{DSDT}\left\{ \begin{matrix} {{n}_{F{{e}^{2+}}}}=0,24 \\ {{n}_{C{{u}^{2+}}}}=0,12 \\ \xrightarrow{BTDT}{{n}_{SO_{4}^{2-}}}=0,36 \\ \end{matrix} \right.$$\to m=12-0,12.64=4,32$

*** Giải thích tư duy

Cu chạy vào Cu2+. Vì có kim loại Cu dư nên toàn bộ Fe3+ chuyển hết thành Fe2+: 0,24 mol $\xrightarrow{}$ Theo BTE số mol Cu phản ứng sinh ra Cu2+ là 0,12 mol.


CÂU 2: Hòa tan hết hỗn hợp gồm 0,01 mol Cu2S, 0,04 mol FeCO3 và x mol FeS2 bằng dung dịch HNO3 vừa đủ. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít (đktc) hỗn hợp hai khí, trong đó có một khí màu nâu đỏ (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chỉ chứa muối sunfat trung hòa. Giá trị của V là

A. 46,592.              B. 51,072.                  C. 50,176.                  D. 47,488.

*** Định hướng tư duy giải

Điền số điện tích $\xrightarrow{{}}$$\left\{ \begin{matrix} C{{u}^{2+}}:0,02\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \\ F{{e}^{3+}}:0,04+x\,\,\,\, \\ SO_{4}^{2-}:0,01+2x \\ \end{matrix} \right.$$\xrightarrow{BTDT}x=0,14$

$\xrightarrow{BTE}{{n}_{N{{O}_{2}}}}=0,01.10+0,04+0,14.15=2,24$$\xrightarrow{{}}\,V=2,28.22,4=51,072$

*** Giải thích tư duy

Do dung dịch chỉ chứa muối sunfat, Cu chạy vào Cu2+, Fe chạy vào Fe3+, nên ta điền số được dung dịch như bên cạnh. Hai khí ở đây là CO2 và NO2 nên toàn bộ S chạy hết vào SO42-.


Trên đây là trích một phần lý thuyết. Để xem đầy đủ Phương Pháp Giải Nhanh Bài Tập (Lý thuyết, Bài tập, Hướng dẫn giải), bạn có thể tải file bên dưới.